Email This  Print This 

News

การขยายระยะเวลาการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ การเลื่อนระยะเวลาประกอบกิจการ และกำหนดแนวทางการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ของสัญญาให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์

BackJul 30, 2020

Attachments

  • Attachment 1 (Size: 381,014 bytes)